Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Informacja Starosty Chełmskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060309_2 Ruda-Huta
Data utworzenia
2021-07-21
Obowiązujący
2021-07-21 - 2021-08-26
Opis

Starosta Chełmski na podstawie art. 24a ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)

informuje,

że w terminie od 06.08.2021 r. do 26.08.2021 r. w godzinach od 9.00 - 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, pokój nr 246 (II piętro), zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060309_2 Ruda‑Huta, powiat chełmski, województwo lubelskie.

Projekt modernizacji opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i uzgodniony w dniu 27.03.2017 r. przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

 

Starosta Chełmski

 /-/ Piotr Deniszczuk

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia: 2021-07-23 08:54:34