Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w spisie rolnym w 2020 r.
Data utworzenia
2020-06-12
Obowiązujący
2020-06-15 - 2020-07-08
Opis

Wójt Gminy Ruda-Huta – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie gminy Ruda-Huta. Spis rolny przeprowadzany będzie w terminie od 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., według danych na dzień 1 czerwca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie gminy Ruda-Huta,
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  – imienia i nazwiska
  – adresu zamieszkania
  – nr telefonu
  – adresu email
 2. oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 82 568 60 33

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Woszczewska Agnieszka
Dodano do BIP dnia: 12-06-2020 13:59:45