Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Wójt

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Kazimierz Smal Stanowisko:Wójt Gminy
Obowiązki:
 1. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację powierzonych im zadań.
 2. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:
  1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
  3) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania,
  4) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
  5) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
  6) określanie polityki kadrowej i płacowej,
  7) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie oraz zatwierdzanie zakresów czynności pozostałych pracowników,
  8) dokonywanie ocen kwalifikacji kadry kierowniczej Urzędu,
  9) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
  10) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością,
  11) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz pracowników,
  12) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
  13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, Zastępcy wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  14) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
  15) wydawanie w formie zarządzenia przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
  16) kierowanie działaniami prowadzonymi na terenie Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej,
  17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych ustawami, uchwałami Rady oraz regulaminem do kompetencji Wójta.
0 1