Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Sekretarz Gminy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Agnieszka Woszczewska Stanowisko:Sekretarz Gminy
Email:
Obowiązki:
 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a szczególności:
  1) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w przypadku nieobecności Wójta i jego Zastępcy,
  2) kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego,
  3) nadzór nad organizacją pracy Urzędu i przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania jego pracy,
  4) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, statutu Gminy, statutów sołectw i projektów zmian tych aktów,
  5) nadzór nad opracowywaniem materiałów wnoszonych pod obrady Rady,
  6) dbałość o poprawność formalno – prawną przygotowywanych decyzji i zarządzeń Wójta,
  7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  8) opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów i innych osób bezpośrednio podległych wójtowi,
  9) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu,
  10) koordynacja zadań związanych z oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych.
  11) organizacja miejsc pracy i nadzór nad zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, organizacja i prowadzenie stażów absolwenckich, praktyk studenckich i uczniowskich,
  12) realizacja spraw związanych utrzymaniem Urzędu i zakupem środków trwałych,
  13) prowadzenie kontroli wewnętrznych,
  14) organizacja i koordynacja realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów,
  15) realizacja zadań związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,
  16) koordynacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  17) koordynacja działań w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw indywidualnych interesantów oraz skarg i wniosków,
  18) opracowywanie projektów programów rozwoju Gminy w zakresie zadań realizowanych przez referat.
 2. Sekretarz bezpośrednio nadzoruje pracę:
  1) stanowisk pracy wchodzących w skład Referatu Organizacyjnego,
  2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.
0 2