Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Skarbnik Gminy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Małgorzata Głuch Stanowisko:Skarbnik Gminy

Obowiązki:

Do zadań Skarbnika należy zapewnienie właściwego wykonania zadań w zakresie spraw finansowych, a w szczególności:
1) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy,
2) kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
4) nadzór i kontrola gospodarki finansowej Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy i wnioskowanie w sprawie jego zmian,
6) opracowywanie projektu budżetu Gminy i układu wykonawczego budżetu,
7) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
8) przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawach finansowych wydawanych przez organy Gminy.

2.Skarbnik bezpośrednio nadzoruje pracę stanowisk pracy wchodzących w skład Referatu Finansowego.
0 1