Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Deklaracja dostępności strony https://ugrudahuta.bip.lubelskie.pl

Urząd Gminy Ruda-Huta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ugrudahuta.bip.lubelskie.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-06-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre mapy,
 • treści prezentujące niektóre dzieła sztuki i zabytki,
 • multimedia opublikowane przed 2020-09-23,
 • treści od innych podmiotów,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Maśluch
 • E-mail: dostepnosc@ruda-huta.pl
 • Telefon: 825686033

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Ruda-Huta
 • Adres: ul. Niepodległości 44
  22-110 Ruda-Huta
 • E-mail: sekretariat@ruda-huta.pl
 • Telefon: 825686033

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta

Do budynku udostępnione jest wejście od ulicy Niepodległości, do którego prowadzą schody złożone z 4 stopni oraz podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. Wewnątrz zamontowana jest winda.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze obok windy oraz na piętrze na wprost klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Na parterze i częściowo na piętrze są oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.