Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont kotłowni z układem pomp ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie

Data ogłoszenia
2012-03-07
Termin składania ofert
2012-03-23 10:50
Treść

Ruda-Huta: Remont kotłowni z układem pomp ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie
Numer ogłoszenia: 69892 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ruda-Huta , ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, woj. lubelskie, tel. 082 5686033, faks 082 5686033.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ruda-huta.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kotłowni z układem pomp ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: wykonanie prac geologicznych - 28 otworów o głębokości 100m każdy, montaż kolektorów pionowych z rur PE o średnicy 40mm, montaż instalacji dolnego źródła, montaż i uruchomienie pomp ciepła, dostosowanie istniejącej instalacji co. do współpracy z układem pomp ciepła..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.31.71.00-3, 42.53.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/ wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy wniesione przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie wykonania zamówienia przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych polegających na wykonaniu odwiertów pionowych gruntowych wraz z wykonaniem instalacji pomp ciepła, w tym co najmniej 1 odpowiadająca swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełniania kryterium wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym przynajmniej jednej posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, geologicznych do wykonywania, i kierowania pracami geologicznymi w kategorii V.Ocena spełniania kryterium wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 300 000zł. Ocena spełniania kryterium wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Autoryzacja producenta pomp ciepła

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdyby w trakcie wykonywania robót zaszła konieczność wykonania robót, których w żaden sposób nie dało się przewidzieć na etapie projektowania. O wystąpieniu takiej sytuacji Wykonawca natychmiast informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Konieczność wykonania takich robót musi być uzasadniona i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli rozmiar tych robót lub technologia ich wykonania spowodowała zmianę kosztów lub zagrożenie terminu wykonania zadania, wówczas możliwa jest zmiana postanowień umowy co do wynagrodzenia lub terninu wykonania zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www1.bip.mbnet.pl/ugruda-huta
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2012 godzina 10:50, miejsce: Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Oferty
 1. Zakłady Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych i CO Andrzej Stepanczenko, 15-669 Białystok, ul. Różana 4/6
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 2. Firma Usługowo- Handlowa "DOMGAS" Dorota Łapińska , Kukinia 25, 78-111 Ustronie Morskie
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 3. Centrum Obsługi Inwestora ANKRA, Umer 10A, 26-050 Zagnańsk
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 4. Zakład Usług Studniarskich Marian Wójcik, 25-026 Kielce, ul. Spacerowa 5
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 5. PHU ALDO Technika Grzewcza Sławomir Wiśniewski, 18-210 Szepietowo, ul. Kolejowa 6D
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 6. K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna, 11-200 Rybnik, ul. Szkolna 16
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 7. FERROX Sp. z.o.o., 15-124 Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 3
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 8. PPUH RAPIDSp. z.o.o. , 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 9. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Projektowania i Obsługi Inwestycyjnej "CIEPŁOTECH" K. Sawicz, W. Adamczuk, K. Adamczuk Spółka Jawna, 22-100 Chełm, ul. Przemysłowa 26
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
 10. LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik spółka Jawna, ul. Kryształowa 21, Rakowiska, 21-500 Biała Podlaska
  Data wprowadzenia oferty: 2012-11-17
Wybrana oferta
LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik spółka Jawna, ul. Kryształowa 21, Rakowiska, 21-500 Biała Podlaska
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Gminy Wójtdodano do BIP dnia 07-03-2012