Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Ruda-Huta: Zakup i dostawa sprzętu w ramach operacji: Rozbudowa systemu zbiórki odpadów na terenie Gminy Ruda-Huta poprzez zakup środków transportu oraz pojemników do zbiórki odpadów komunalnych

Data ogłoszenia
2012-04-05
Termin składania ofert
2012-04-17 11:00
Treść

Ruda-Huta: Zakup i dostawa sprzętu w ramach operacji: Rozbudowa systemu zbiórki odpadów na terenie Gminy Ruda-Huta poprzez zakup środków transportu oraz pojemników do zbiórki odpadów komunalnych.
Numer ogłoszenia: 107452 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie , ul. Targowa 6, 22-110 Ruda-Huta, woj. lubelskie, tel. 82 5686022.

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu w ramach operacji: Rozbudowa systemu zbiórki odpadów na terenie Gminy Ruda-Huta poprzez zakup środków transportu oraz pojemników do zbiórki odpadów komunalnych..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa: 1) Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy; rok produkcji 2012; moc silnika 70-75KM; min. 4 cylindrowy; napęd na tylną oś; z kabiną montowaną fabrycznie z wentylacją i ogrzewaniem oraz możliwością wsiadania na obie strony; dodatkowe siedzisko pasażera; skrzynia biegów z rewersem mechanicznym -min. 12 biegów przód i 12 tył; dolny zaczep do przyczep jednoosiowych; górny zaczep do przyczep dwuosiowych; sprężarka powietrza z układem hamulców pneumatycznych do przyczep; ilość wyjść hydraulicznych min. 4; ogumienie tylne radialne 18,4R30; światło ostrzegawcze typu kogut - pomarańczowe; instrukcja obsługi w języku polskim; gwarancja min. 24 m-ce bez limitu motogodzin. 2) Przyczepa jednoosiowa - fabrycznie nowa; rok produkcji 2012; ładowność 5 ton; wywrot trójstronny; pojemność ładunkowa min. 8,0 m3; wysokość ścian bocznych min. 500 + 500 mm; plandeka ze stelażem; ogumienie 400/60-15,5; koło zapasowe z ogumieniem 400/60-15,5; instalacja hamulcowa pneumatyczna; tylny zaczep do przyczep dwuosiowych; tylne gniazdko elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne; gwarancja min. 24 m-ce. 3) Pojemniki na odpady komunalne - fabrycznie nowe, gatunek I; pojemność 120 litrów; wykonane z tworzywa PEHD; 2 kółka jezdne; kolor zielony; przystosowane do opróżniania przez typowe śmieciarki; gwarancja min. 12 m-cy; wielkość zamówienia - 200 sztuk.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.52.00.00-6, 34.92.84.80-6.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie wykonania w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: - dla części I zamówienia - dostawę sprzętu rolniczego o wartości zamówienia objętego przetargiem w I części zadania; - dla części II zamówienia - dostawę pojemników na odpady do wartości zamówienia objętego przetargiem w II części zadania. Ocena spełniania warunku według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku według formuły spełnia - nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www1.bip.mbnet.pl/ugruda-huta
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie, ul.Targowa 6, 22-110 Ruda-Huta.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie, ul.Targowa 6, 22-110 Ruda-Huta.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-20013.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy jednoosiowej.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa: 1) Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy; rok produkcji 2012; moc silnika 70-75KM; min. 4 cylindrowy; napęd na tylną oś; z kabiną montowaną fabrycznie z wentylacją i ogrzewaniem oraz możliwością wsiadania na obie strony; dodatkowe siedzisko pasażera; skrzynia biegów z rewersem mechanicznym -min. 12 biegów przód i 12 tył; dolny zaczep do przyczep jednoosiowych; górny zaczep do przyczep dwuosiowych; sprężarka powietrza z układem hamulców pneumatycznych do przyczep; ilość wyjść hydraulicznych min. 4; ogumienie tylne radialne 18,4R30; światło ostrzegawcze typu kogut - pomarańczowe; instrukcja obsługi w języku polskim; gwarancja min. 24 m-ce bez limitu motogodzin. 2) Przyczepa jednoosiowa - fabrycznie nowa; rok produkcji 2012; ładowność 5 ton; wywrot trójstronny; pojemność ładunkowa min. 8,0 m3; wysokość ścian bocznych min. 500 + 500 mm; plandeka ze stelażem; ogumienie 400/60-15,5; koło zapasowe z ogumieniem 400/60-15,5; instalacja hamulcowa pneumatyczna; tylny zaczep do przyczep dwuosiowych; tylne gniazdko elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne; gwarancja min. 24 m-ce.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.52.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne - fabrycznie nowe, gatunek I; pojemność 120 litrów; wykonane z tworzywa PEHD; 2 kółka jezdne; kolor zielony; przystosowane do opróżniania przez typowe śmieciarki; gwarancja min. 12 m-cy; wielkość zamówienia - 200 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Maśluchdodano do BIP dnia 05-04-2012